Βαθμός δυσκολίας ορειβατικών εξορμήσεων

Β-1. Προγραμματισμένη δραστηριότητα:

Είναι η δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί επίσημα από το τμήμα ορειβασίας και στην οποία αναφέρονται τα βασικά και υποχρεωτικά χαρακτηριστικά της.

Ειδικότερα:

  • η θέση
  • η υψομετρική διαφορά (ΥΔ)
  • οι συνολικές ώρες πορείας (ΩΠ) (πάντα κατά προσέγγιση)
  • ο βαθμός δυσκολίας (ΒΔ)

Σχετικά με τη διοργάνωση αυτή θα πρέπει να τηρείται επίσημη λίστα συμμετοχής στην γραμματεία του συλλόγου και να έχει αναρτηθεί σε ένα τουλάχιστον μέσο ενημέρωσης που ανήκει στον σύλλογο.

Β-2. Απλή πεζοπορία:

Αποτελεί την πιο απλή μορφή δραστηριότητας διάρκειας μέχρι και τεσσάρων (4) ωρών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον αρκεί το έδαφος να είναι σε γενικές γραμμές ομαλό χωρίς απότομες υψομετρικές εναλλαγές και εξάρσεις και υπό καιρικές συνθήκες βάσει των οποίων δεν θα διαμορφώνονται δυσκολίες βατότητας. Σχετικά με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την εμπειρία των συμμετεχόντων δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σε αυτήν μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε (πάντοτε κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια του αρχηγού), αρκεί να έχει στοιχειωδώς καλή φυσική κατάσταση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας.

Β-3. Ορεινή πεζοπορία:

Αφορά πεζοπορική διαδρομή διαρκείας άνω των τεσσάρων (4) ωρών η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε ορεινό περιβάλλον (σε υψόμετρο δηλαδή που υπερβαίνει τα 500 μ).
Η ομαλότητα του εδάφους δεν αποτελεί σχετικό κριτήριο και πραγματοποιείται υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (εξαιρουμένων των συνθηκών που πιθανόν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κάποιων ή όλων των συμμετεχόντων).
Για την ορεινή πεζοπορία υφίσταται ειδική διαβάθμιση δυσκολίας και απευθύνεται σε άτομα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, κατάλληλο εξοπλισμό και εξοικείωση στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Ορεινές δραστηριότητες

Οι ορεινές δραστηριότητες περιγράφονται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό τμήματος ορειβασίας του ΣΧΟΒ:

Εσωτερικός κανονισμός τμήματος ορειβασίας

Α. Γενικές δραστηριότητες τμήματος ορειβασίας

Στο τμήμα ορειβασίας ανήκουν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που αφορούν την πεζοπορία και την ορειβασία με ή χωρίς τη χρήση ειδικών – τεχνικών μέσων και εξοπλισμού.

Β. Ορισμοί

Β-1.Προγραμματισμένη δραστηριότητα: είναι η δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί επίσημα από το τμήμα ορειβασίας και στην οποία αναφέρονται τα βασικά και υποχρεωτικά χαρακτηριστικά της.

Ειδικότερα:

  • η θέση
  • η υψομετρική διαφορά (ΥΔ)
  • οι συνολικές ώρες πορείας (ΩΠ) (πάντα κατά προσέγγιση)
  • ο βαθμός δυσκολίας (ΒΔ)

Σχετικά με τη διοργάνωση αυτή θα πρέπει να τηρείται επίσημη λίστα συμμετοχής στην γραμματεία του συλλόγου και να έχει αναρτηθεί σε ένα τουλάχιστον μέσο ενημέρωσης που ανήκει στον σύλλογο.

Β-2. Απλή πεζοπορία: Αποτελεί την πιο απλή μορφή δραστηριότητας διάρκειας μέχρι και τεσσάρων (4) ωρών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον αρκεί το έδαφος να είναι σε γενικές γραμμές ομαλό χωρίς απότομες υψομετρικές εναλλαγές και εξάρσεις και υπό καιρικές συνθήκες βάσει των οποίων δεν θα διαμορφώνονται δυσκολίες βατότητας. Σχετικά με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την εμπειρία των συμμετεχόντων δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σε αυτήν μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε (πάντοτε κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια του αρχηγού), αρκεί να έχει στοιχειωδώς καλή φυσική κατάσταση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας.

Β-3.Ορεινή πεζοπορία: Αφορά πεζοπορική διαδρομή διαρκείας άνω των τεσσάρων (4) ωρών η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε ορεινό περιβάλλον (σε υψόμετρο δηλαδή που υπερβαίνει τα 500 μ).
Η ομαλότητα του εδάφους δεν αποτελεί σχετικό κριτήριο και πραγματοποιείται υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (εξαιρουμένων των συνθηκών που πιθανόν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κάποιων ή όλων των συμμετεχόντων).
Για την ορεινή πεζοπορία υφίσταται ειδική διαβάθμιση δυσκολίας και απευθύνεται σε άτομα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, κατάλληλο εξοπλισμό και εξοικείωση στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Β-4. Ανάβαση βαθμού δυσκολίας Α’: Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
υψομετρική-διαφορά: από 0 μέχρι 800 μέτρα
έδαφος μονοπάτια καλής βατότητας ή ομαλές πλαγιές διάρκεια: μέχρι και πέντε(5)ώρες καιρικές συνθήκες: ομαλές και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμορφώνουν καταστάσεις, των οποίων η αντιμετώπιση επηρεάζει τα ως άνω κριτήρια.

Β-5. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Β’: Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας –σπουδαιότητας: υψομετρική διαφορά: από 801 μέχρι 1.200 μέτρα έδαφος: εντός ή εκτός μονοπατιού, με ή χωρίς δυσκολίες βατότητας διάρκεια: άνω των πέντε (5) και έως οκτώ (8) ώρες καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες» εξοπλισμός: δεν απαιτείται για οποιονδήποτε λόγο η χρήση ειδικού εξοπλισμού (κραμπόν – πιολέ)
Σημείωση: απαιτείται πολύ καλή φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα και προηγούμενη εμπειρία.

Β-6. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Γ’ : Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1α. υψομετρική διαφορά: από 1.201 και άνω
1β. ανεξαρτήτως υψομετρικής διαφοράς, ως ανάβαση Γ’ βαθμού δυσκολίας αξιολογείται και η απαιτητική χειμερινή ανάβαση
2. έδαφος: δυσχέρειες βατότητας ή και τεχνικά περάσματα χαμηλού βαθμού δυσκολίας (σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα διαβάθμισης).
3. εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού και κυρίως στην χρήση χειμερινού εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται: κραμπόν, πιολέ, εξοπλισμός για ορειβατικό σκι κ.λ.π.).
4. διάρκεια: άνω των οκτώ (8) ωρών
5. καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες».
Σημείωση: απαιτείται εξαιρετική φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα και προηγούμενη εμπειρία.

Β-7. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Δ’: Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:

1. εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις, κυρίως στην χρήση κραμπόν και πιολέ και εν γένει ορειβατικού ή και χειμερινού εξοπλισμού κατά περίπτωση.
2. εμπειρία: πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώσεις αναρρίχησης.
3. έδαφος: ανεξαρτήτως εδάφους ή κατάστασης εδάφους.
4. υψομετρική διαφορά: αδιάφορο
Σημείωση: ανάβαση με αμιγώς αναρριχητικά σημεία.

Β-8.Διάσχιση: Είναι το είδος της δραστηριότητας που η αφετηρία είναι διαφορετική από τον τερματισμό. Κατά κανόνα απαιτεί αυτογνωσία σε σχέση με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων διότι από κάποια χρονική στιγμή και μετά δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην αφετηρία.
Σε περίπτωση που δεν ανήκει στη απλή πεζοπορία (περίπτωση Β2), προσδίδει επιπλέον βαθμό δυσκολίας (πέραν των βασικών κριτηρίων).
Οι διάρκεια – ώρες πορείας υπολογίζονται χωρίς στάσεις – διακοπές και έχουν υπολογισθεί για επίπεδο ορειβάτη – πεζοπόρου μέσων ικανοτήτων.

Β-9.Επιπλέον βαθμός δυσκολίας (+): Σε περίπτωση που η διαδρομή, πέραν των ανωτέρω βασικών κριτηρίων, χαρακτηρίζεται από σύντομα δύσκολα περάσματα ή και μεγάλες κλίσεις εδάφους, στη βαθμολογία σημειώνεται το σύμβολο «+».

Β-10.Καιρικές συνθήκες: Οι κατηγορίες για τις καιρικές συνθήκες είναι οι εξής:

α) δύσκολες καιρικές συνθήκες (γίνεται σχετική σημείωση δίπλα στον βαθμό δυσκολίας με το σύμβολο «!»): είναι οι καιρικές συνθήκες που χωρίς ειδικό εξοπλισμό (κατά περίπτωση), μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας.

β) επικίνδυνες καιρικές συνθήκες: είναι οι καιρικές συνθήκες που ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα ή παρεχόμενο εξοπλισμό μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση αποτρέπεται κάθε μορφής δραστηριότητα – πεζοπορία – ανάβαση – διάσχιση.