Κανονισμοί πεζοπορικών αναβάσεων ΦΟΟΦ

 • Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου, όπως αυτές δημοσιεύονται στο επίσημο πρόγραμμα του, σημαίνει αυτόματα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων και κανόνων από τους συμμετέχοντες.
 • Την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής της κάθε ανάβασης την έχει ο αρχηγός αποστολής ( Α.Α) και υπεύθυνος του ορειβατικού τμήματος του συλλόγου Καλυβιάνος Λεωνίδας .
 • Ο σύλλογος σέβεται ασπάζεται και εφαρμόζει την Διακήρυξη του Τυρόλου.
 • Οι αναβάσεις οργανώνονται με γνώμονα την ασφάλεια των ορειβατών και πάντα σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ορειβασίας.
 • Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες λαμβάνουν μέρος μέλη του Φ.Ο.Ο.Φ. αλλά και μέλη άλλων αναγνωρισμένων από την ΕΟΟΑ συλλόγων, καθώς και ορειβάτες που δεν ανήκουν σε συλλόγους με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει προηγούμενη γνώση του παρόντος κανονισμού και τον έχουν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα.
 • Οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες και τις εντολές του αρχηγού, να μην απομακρύνονται από την ομάδα και γενικά να μην κάνουν ενέργειες που πιθανόν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις τόσο στους ίδιους όσο και στους υπόλοιπους.
 • Οι συντονιστές και οι αρχηγοί της ανάβασης είναι εθελοντές, δεν είναι αμειβόμενοι και δεν κερδίζουν από τις εξορμήσεις. Ο Φ.Ο.Ο.Φ δεν είναι τουριστικό γραφείο, αλλά ορειβατικός φυσιολατρικός σύλλογος και ως εκ τούτου αποτελεί βασική προτεραιότητα η τήρηση του ορειβατικού προγράμματος με τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας.
 • Όλοι οι ορειβατικοί σύλλογοι βάσει της A.N 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) υποχρεούνται να διοργανώνουν αναβάσεις/εξορμήσεις και εκπαιδεύσεις μόνο για τα μέλη τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου να εγγράφονται μέλη.
 • Η πεζοπορία δεν είναι δραστηριότητα στην οποία επιβραβεύεται αυτός που θα φτάσει πρώτος στον προορισμό. O εγωισμός και o ατομισμός δεν έχουν θέση στις ορεινές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες επιβάλεται για λόγους ασφάλειας και ήθους να λειτουργούν ομαδικά. Σκοπός είναι να καταφέρει όλη η ομάδα να ολοκληρώσει με ασφάλεια την επιλεγμένη διαδρομή στο χρονικό όριο που έχει προκαθοριστεί.
 • Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός για το σύνολο των μελών του Φ.Ο.Ο.Φ τα οποία συμμετέχουν αυτόβουλα στις προγραμματισμένες δραστηριότητες που αφορούν την πεζοπορία και την ορειβασία. Το Δ.Σ. του Φ.Ο.Ο.Φ δύναται να μορφοποιεί, συμπληρώνει, τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να τηρούνται τα εκάστοτε θεσμικά πλαίσια, οι απαιτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών και να εξυπηρετείται με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο ο σκοπός και η αιτία του παρόντος.
 • Στο τέλος της ομάδας υπάρχει έμπειρο μέλος του Συλλόγου που έχει οριστεί από τον αρχηγό, ο οποίος δεν αφήνει κανέναν πίσω του.
 • Η ομάδα κινείται με βάση το ρυθμό του πιο αργού/αδύνατου μέλους με σκοπό την αποφυγή άσκοπων διακοπών και διατήρησης της ενότητας της ομάδας.
 • Η προσοχή πρέπει να είναι τεταμένη σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να μην αποσπάται η προσοχή από το χαραγμένο μονοπάτι. Η συχνότερη αιτία ατυχημάτων στο βουνό είναι η έλλειψη προσοχής κατά τη βάδιση, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την άσκοπη και επιπόλαιη χρήση του κινητού.
 • Το βουνό διδάσκει την ευγένεια, τον αλτρουισμό και την θετική προαίρεση στον συνοδοιπόρο μας. Σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες και την προσωπικότητα των ατόμων της ομάδας, όπως σεβόμαστε και φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον που μας φιλοξενεί.
 • Ο αρχηγός αποστολής (Α.Α.) έχει δικαίωμα να αλλάξει ή να ματαιώσει την έναρξη ή την ολοκλήρωση της πεζοπορίας εφόσον ειδοποιηθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι.
 • Ο Α.Α. μπορεί να ματαιώσει κατά την κρίση του την πεζοπορία εάν οι τυπικές συνθήκες καιρού-βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας.
 • Ο Α.Α δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση τους δεν πληρούν τους όρους ασφάλειας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή η ακατάλληλα εφόδια ανυπακοή κτλ.)
 • Όποιος έχει πληρώσει το αντίτιμο της συμμετοχής και αποκλείστηκε από την ανάβαση, γιατί κρίθηκε ακατάλληλος ή γιατί δεν έφερε τον απαραίτητο εξοπλισμό, δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων του.
 • Οι ώρες πορείας που αναγράφονται αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για την συγκεκριμένη εποχή.
 • Η συμμέτοχη οποιουδήποτε στις ορειβατικές και πεζοπορικές δραστηριότητες του Φ.Ο.Ο.Φ σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του/της σε αυτές που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του και στο παρών κείμενο.
 • Κατά τη διάρκεια της ανάβασης όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες του αρχηγού, να είναι συνεργάσιμοι, η συμπεριφορά τους συντροφική και πολιτισμένη και να συμβάλουν στην ενότητα της ομάδας. Σε περίπτωση διαφωνιών ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ανάβαση και άπαντες οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφωθούν με την απόφασή του.
 • Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο όποιο συμμετέχουν και αναλαμβάνουν ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.
 • Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην όποια συμμετέχει.
 • Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος αναβάλει την συμμετοχή του σε προγραμματισμένη εκδρομή ας το κάνει έγκαιρα ώστε να προλάβει να μπει στη θέση του κάποιος άλλος συμμετέχοντας από την λίστα αναμονής.
 • Στις αναβάσεις συμμετέχουν ενήλικα άτομα νοητικά και σωματικά υγιείς.
 • Οι ανήλικοι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν κατάθεση στον Φ.Ο.Ο.Φ. υπεύθυνη δήλωση και από τους δύο γονείς με την οποία ρητά επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις αναβάσεις του Συλλόγου και συνοδεύονται υποχρεωτικά από έναν γονέα.
 • Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η καλή υγεία και η καλή φυσική κατάσταση. Όλοι συμμετέχουν στις αναβάσεις με δική τους ευθύνη. Στην περίπτωση των ανηλίκων την ευθύνη φέρουν οι γονείς.
 • Για να πάρει μέρος κάποιος στις αναβάσεις πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό με βασικό εξάρτημα τα ορειβατικά μποτάκια. Δείτε τον απαραίτητο Θερινό και Χειμερινό ορειβατικό εξοπλισμό.
 • Σε κάθε διαδρομή ο Α.Α θα αποφασίζει για τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος από τον ορειβάτη και που απαιτείται κάθε φορά να έχει μαζί του
 • Προτείνετε στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν την υγεία τους και να προβαίνουν στους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποφεύγουν να προεκτείνουν τη δράση τους πέρα από τις ικανότητες και τις γνώσεις τους.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του/της σε αυτό.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται τους συνορειβάτες τους, να προσφέρουν άμεσα την βοήθειά τους όπου χρειαστεί, να συνεργάζονται και να διευκολύνουν στο έργο τούς τους συντονιστές των αναβάσεων, αποδεχόμενοι αναντίρρητα τις οδηγίες και τις υποδείξεις τους.
 • Όλες οι ενημερώσεις σχετικά με την ορειβατική πορεία:
 • Τόπος συνάντησης
 • Ώρες πορείας
 • Βαθμός Δυσκολίας
 • Υψομετρική διαφορά
 • Απαραίτητος εξοπλισμός
 • Ονομασία πορείας κτλ.

Θα δημοσιεύονται στο site του συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.foof.gr

Το Δ.Σ.